Trường Đại học Khu vực Phí học tiếng/năm Top 1% Top 2% Top 3%

Bách Khoa

 (한국 산업 기술 대학교)

Sihueng        

ChungAng

(중앙대학교)

Seoul        

Konkuk

(건국대학교)

Seoul        

Gangneung-Wonju

(강릉원주대)

Wonju-Kangwon        

Chungwoon

(청운대학교)

Incheon        

Ajou

(아주대학교)

Suwon        

 University of Seoul

(서울시립대학교)

Seoul        

Hansei

(한세대학교)

Kyonggi        

Đại học phát thanh & nghệ thuật DongA

(동아방송예술대학교)

Anseong        

Hannam

(한남대학교)

Deajeon        

Sunmoon

(선문대학교)

Cheanan-Asan